សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0


កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម

     www.loda.com.kh ផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនទូទៅដោយភាពស្មោះត្រង់ មុននឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំសូមសមាជិកទាំងអស់អានលំអិតនូវ

《កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មគេហទំព័រ》ប្រសិនបើលោក/អ្នកយល់ព្រម សូមចុចប៉ូតុង"យល់ព្រម"។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបរិយាយដោយលំអិតនូវគោលការណ៍ដែលសមាជិកប្រើប្រា

ស់សេវាកម្មគេហទំព័រយើងខ្ញុំត្រូវគោរព និងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដែលទទួលបាន។ ប្រសិនបើលោក/អ្នកមានចម្ងល់ សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈservice@loda.com.kh

ទន្ទឹមនឹងនោះយើងខ្ញុំស្វាគមន៍នូវមតិនិងយោបល់ដ៍មានតម្លៃរបស់លោក/អ្នក។


I.ការចុះឈ្មោះសមាជិក

     1. ការចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ

2. ការបំពេញទិន្នន័យ

   1)បំពេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រឹមត្រូវ ពិតប្រាកដ មានសុពលភាព ដើម្បីឲ្យគេហទំព័រយើងខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងលោក/អ្នកទាន់ពេលវេលា និងអាចផ្តល់សេវាកម្មឲ្យកាន់តែរហ័ស។ 

       ប្រសិនបើសមាជិកផ្តល់ទិន្នន័យដែលរូមមានពត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬសមាជិកមានចេតនាអាក្រក់ គេហទំព័រយើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិបញ្ឈប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់សមាជិកនោះ។

   2គេហទំព័រយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនត្រលប់នូវពត៌មានរបស់សមាជិកតាមរយៈអ៊ីម៉េល សូមលោក/អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យ។

     3.គណនី លេខសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាពរបស់សមាជិក

        1)គណនីសមាជិករបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំគឺជាអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉េលរបស់លោក/អ្នក លេខសម្ងាត់ចូលគឺជាលេខសម្ងាត់ដែលលោក/អ្នកបានកំនត់នៅពេលការចុះឈ្មោះសមាជិក

         សូមលោក/អ្នករក្សាទុកជាសម្ងាត់។

       2)ប្រសិនបើសមាជិករកឃើញការលួចប្រើគណនីដោយខុសច្បាប់ឬកើតមានស្ថានភាពចន្លោះប្រហោងនៃសុវត្ថិភាព សូមផ្តល់ដំណឹងដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់។


II.សមាជិកដែលមានទង្វើដូចខាងក្រោមនឹងត្រូវរំលាយសមាជិកភាព

1ការបំពានលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះ

2ផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនពិត

3សមាជិកមានទង្វើធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុន ទង្វើនេះរួមមានតែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពត៌មានអវិជ្ជមានមិនពិតរបស់ក្រុមហ៊ុន 

    បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលមានគំនិតអាក្រក់។ល។

4ទង្វើបំពាននឹងច្បាប់ បទបញ្ញត្តិនៃប្រទេសចិននិងប្រទេសទីតាំងឬតំបន់ បំពាននឹងបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងអ៊ិនធើណិត

5ប្រើប្រាស់គណនីសមាជិកក្នុងការលក់និងការលក់ដេញថ្លៃ។ល។ យកគណនីសមាជិកជាទំនិញក្នុងការជួញដូរ

6ការឲ្យខ្ចី ផ្ទេរគណនីសមាជិកទៅឲ្យសមាជិកដទៃ ដែលមិនសមស្របនឹងសិទ្ធិប្រើប្រាស់របស់សមាជិក

7ទទួលបានគណនីសមាជិកតាមរយៈការលួចបន្លំលេខសម្ងាត់ដែលជាមធ្យោបាយមិនត្រឹមត្រូវផ្សេងៗ

8មិនគោរពគោលនយោបាយទូទាត់របស់គេហទំព័រ 


III.គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃសមាជិក

       Lodaយកចិត្តទុកដាក់លើឯកជនភាពរបស់សមាជិក ការគោរពឯកជនភាពរបស់សមាជិកគឺជាគោលនយោបាយមូលដ្ឋានមួយរបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ។ ពត៌មានចុះឈ្មោះរបស់លោក/

អ្នកនិងទិន្នន័យទាក់ទិនផ្សេងៗរបស់លោក/អ្នកដែលគេហទំព័ររក្សាទុកនឹងទទួលបានការការពារពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាពនៃប្រទេសចិន។ការគោរពសមាជិក គេហទំព័រយើងខ្ញុំត្រូវមានការយល់

ព្រមពីសមាជិក ទើបអាចកែប្រែពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក។


 1)ការគោរពសមាជិក គេហទំព័រយើងខ្ញុំត្រូវមានការយល់ព្រមពីសមាជិក ទើបអាចកែប្រែពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក។

 2)គេហទំព័រយើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញពត៌មានបុគ្គលរបស់សមាជិក វៀរលែងតែករណីខាងក្រោម៖

    • សមាជិកផ្តល់សិទ្ធិឲ្យគេហទំព័រយើងខ្ញុំបង្ហាញពត៌មានទាំងនេះ។

    • នីតិវិធីនិងច្បាប់តំរូវឲ្យគេហទំព័រយើងខ្ញុំផ្តល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក

    • ក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឯកជនភាពរបស់បុគ្គលនិងសាធារណជន។

    • អនុលោមទៅនឹងតំរូវការពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។


IV.ការជួញដូរ

នៅពេលដែលសមាជិកធ្វើការទិញទំនិញនៅក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ ត្រូវគោរពនូវបទបញ្ជាដូចខាងក្រោម

    1).ការបញ្ជាទិញ តម្លៃនិងការទូទាតតម្លៃផលិតផលឬសេវាកម្ម លក្ខខណ្ឌទូទាត់និងការដឹកបញ្ជូន ត្រូវយោងតាមកិច្ចសន្យាលាយលក្ខអក្សររបស់គេហទំព័រ Loda ជាគោល

    2).ភាពជាម្ចាស់និងហានិភ័យភាពជាម្ចាស់និងហានិភ័យនៃទំនិញត្រូវបានផ្ទេរទៅអ្នកទិញនៅពេលទំនិញត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកទិញឬអ្នកទទួលទំនិញដែលបានកំណត់។

        a.ការធានាគុណភាពការធានាគុណភាពនៃទំនិញដែលយើងជួយទិញត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកលក់ទំនិញLodaមិនផ្តល់ការធានាចំពោះគុណភាពទំនិញ 

             មានតែរ៉ាប់រងកាតព្វកិច្ចសម្របសម្រួល ទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកនិងអ្នកលក់ទំនិញ។

            b.ការចាត់ចែងការបង្វិលសង និង ការផ្លាស់ប្តូរនៃទំនិញដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការទិញទំនិញរបស់លោក/អ្នក ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការទិញទំនិញរបស់លោក/អ្នកនៅលើ

   គេហទំព័រ Loda សុទ្ធតែមានបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ រួមមានការបង្វិលសងនៃទំនិញនិងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ ឬការបង្វិលសង    ប្រាក់។ ដោយហេតុតែរាល់អ្នកលក់ទំនិញ/

   អ្នកផលិតសុទ្ធតែមានវិធីនិងគោលការណ៍សេវាកម្មដោះស្រាយគុណភាពទំនិញក្រោយពេលលក់ទំនិញផ្សេងៗគ្នា យើងមិនអាចធានាថាអ្នកលក់អាចបំពេញតម្រូវ ការរបស់លោក/

   អ្នកបានយ៉ាងពេញលេញ ប៉ុន្តែគេហទំព័រ Loda សន្យាថាប្រឹងប្រែង 100% ដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍របស់លោក/អ្នក ឲ្យលោក/អ្នកពេញចិត្ត។

            C .ដំណើរការស្នើសុំការបង្វិលសងឬ ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ

      •តាមរយៈអ៊ីម៉េល ផ្ញើអ៊ីម៉េលមកសេវាអតិថិជនរបស់Lodaតាមរយៈservice@loda.com.khរៀបរាប់អំពីបញ្ហារបស់ទំនិញព្រមទាំងរូបថតកញ្ចប់ទំនិញ រូបថតទំនិញជាក់ស្តែង។ល។

      •យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ព្រមទាំងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ(រួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការសងប្រាក់ការបង្វិលសងនិងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងវិធានការផ្សេងទៀត)

   3).គោលនយោបាយការបង្វិលសងប្រាក់និងទំនិញ

មូលហេតុសងប្រាក់                 

បំពេញលក្ខខណ្ឌ                   

ជម្រើស                   

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ                   

លទ្ធផលដោះស្រាយ
               

ទំនិញដែលមកដល់មិនសមស្របនឹងការពណ៌នាលើគេហទំព័រ   ឬគុណភាពទំនិញមានបញ្ហាមិនអាចប្រើប្រាស់បាន
               
               

1. ទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់                

ការបង្វិលសងប្រាក់និងទំនិញ                    

a.  ទំនិញត្រូវបានបង្វិលទៅវិញ                              

ការបង្វិលសងប្រាក់គ្រប់ចំនួន

               

2.  កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលនៃទំនិញ                

   ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ                  

b.មិនចាំបាច់រ៉ាប់រងថ្លៃដឹកជញ្ជូនការបង្វិលទំនិញទៅវិញ                                

3. ទំនិញដែលមិនទាន់បានប្រើ                

ការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ
               
           

a. ទំនិញត្រូវបានបង្វិលទៅវិញ                 

ទទួលបានទំនិញថ្មីមួយ                                


b.មិនចាំបាច់រ៉ាប់រងថ្លៃដឹកជញ្ជូនសំរាប់ទំនិញដែលបង្វិលទៅវិញ                                

1. ទំនិញដែលមានតម្លៃទាប                

ការបង្វិលសងប្រាក់និងទំនិញ
               
               


ការបង្វិលសងប្រាក់គ្រប់ចំនួន

               

2.កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលនៃទំនិញ                

  ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ                

a. ទំនិញត្រូវបានបង្វិលទៅវិញ                  

3. ទំនិញដែលមិនទាន់បានប្រើ                          


ការបង្វិលសងទំនិញដោយគ្មានហេតុផល   (បើទោះទំនិញគ្មានបញ្ហាគុណភាពណាមួយ)                

1.សំបកវេចខ្ចប់ទំនិញនៅល្អ និងទំនិញ                

  មិនត្រូវបានប្រើ                     

ការបង្វិលសងប្រាក់និងទំនិញ                                

a. ទំនិញត្រូវបានបង្វិលទៅវិញ                  

ការបង្វិលសងប្រាក់គ្រប់ចំនួន

               

2.កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលនៃទំនិញ                

  ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ                                

b.រ៉ាប់រងថ្លៃដឹកជញ្ជូនសំរាប់ទំនិញដែលបង្វិលទៅវិញ                                

ទំនិញអាចប្រើបានជាធម្មតាប៉ុន្តែមានការខូចខាតបន្តិចបន្តូច                

កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលនៃទំនិញក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ                

ការបង្វិលសងប្រាក់និងទំនិញ
               
               

a.   អតិថិជនអាចរក្សាទំនិញដើម                 

a.ទទួលបានការបង្វិលសងប្រាក់មួយចំនួននៃតម្លៃទំនិញ                 

b.  ជ្រើសរើសការបង្វិលសងប្រាក់មួផ្នែក                       

 សេចក្តីណែនាំពិសេស 

  អនុលោមតាមច្បាប់បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ផលិតផលអាហារនិងផលិតផលអាហារសុខភាពជាទំនិញពិសេស ក្រោយពេលលក់ក្រៅពីបញ្ហាគុណភាពនឹងមិនការបង្វិលសងទំនិញនោះទេ។ 

ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ នៅពេលទទួលទំនិញជាចំណីអាហារ សូមលោក/អ្នកធ្វើការពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់នូវទំនិញនិងរយៈពេលធានាគុណភាព នៅពេលដែលលោក/

អ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលទំនិញរួចនឹងពុំមានការបង្វិលសងទំនិញនោះឡើយ វៀរលែងតែទំនិញដែលមានបញ្ហាគុណភាពដែលប្រកាសដោយទីភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារនៃប្រទេសជាតិ។

 

ទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់សំដៅលើទំនិញដែលតម្លៃលក់នីមួយៗលើសពី១០០០យ័ន


ថ្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលបង្វិលសងទៅវិញតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង់ជាមុន ព្រមទាំងរក្សាទុកនូវវិក័យប័ត្រដឹកជញ្ជូនដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តដំណើរការស្នើសុំទូទាត់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន។ 


ការបង្វិលសងទំនិញដោយគ្មានហេតុផល ប្រសិនបើនៅក្នុងដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញត្រឡប់ទៅវិញមានការខូចខាត តម្លៃខូចខាតត្រូវរ៉ាប់រងដោយអ្នកទិញ។

     4ផ្សេងៗ

     ស្របពេលនឹងការបញ្ជាទិញ សមាជិកចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពជាក់ស្តែងនៃទំនិញនិងពត៌មានផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាទិញ។


V.ការបញ្ចប់សេវាកម្ម

   សមាជិកឬ Loda អាចផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងបញ្ឈប់សេវាកម្មគេហទំព័រគ្រប់ពេល។ Lodaបញ្ឈប់សេវាកម្មគ្រប់ពេលដោយពុំចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ឬតតិយជនឡើយ។

ប្រសិនបើសមាជិកមិនយល់ស្របនឹងសំណើណាមួយនៃសេវាកម្ម ឬការកែប្រែលក្ខខណ្ឌខាងក្រោយ ឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មចុះឈ្មោះសមាជិករបស់Lodaសមាជិកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាមទារខាងក្រោម៖

1ឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មចុះឈ្មោះសមាជិករបស់Loda

2សមាជិកបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិចុះឈ្មោះរបស់Loda

3ជូនដំណឹងដល់Lodaបញ្ឈប់សេវាកម្មចំពោះសមាជិកនោះ

 ក្រោយពេលបញ្ចប់សេវាកម្ម សិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាកម្មចុះឈ្មោះសមាជិករបស់ Loda របស់សមាជិកនឹងត្រូវបញ្ឈប់ភ្លាម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ Lodaនឹងមិនរ៉ាប់រងកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចចំពោះសមាជិកនោះទៀតឡើយ។

VI.មិនរាប់បញ្ចូលការធានា 

           Lodaបញ្ជាក់ចំពោះសមាជិកដែលចូលរូមសកម្មភាពរបស់ Loda មិនមានផ្តល់ការធានាប្រភេទណាមួយ ទោះជាជាក់លាក់ឬកំបាំង។ ទោះជាយ៉ាងណាការធានាសមរម្យចំពោះការធានាកំបាំង

បែបពាណិជ្ជកម្ម គោលបំណងជាក់លាក់និងមិនរំលោភលើបទបញ្ញត្តិមិនត្រូវបានកំរិត។ Lodaមិនផ្តល់ការធានាចំពោះភាពទាន់ពេលវេលា និងសុវត្ថិភាពនៃសេវាកម្ម ក៏មិនផ្តល់ការធានាចំពោះភាពជាក់

លាក់ ទាន់ពេលនិងការផ្ញើទៅដោយរលូននៃពត៌មាន។ សមាជិកបានយល់និងទទួលយករាល់ទិន្នន័យ (ដោនឡូតឬទទួលបានសេវាកម្មតាមរយៈការចុះបញ្ជីជាសមាជិកLoda)អាស្រ័យលើសមាជិក

ផ្ទាល់ ព្រមទាំងរ៉ាប់រងនូវហានិភ័យនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធឬបាត់បង់ទិន្នន័យ។ សមាជិកមិនបានទទួលរាល់មតិឬព័តមានអំពីការធានាតាមការនិយាយប្រាប់ឬតាមសរសេរជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរពីLoda


VII.សេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

    រាល់មាតិកាដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រLoda ដូចជាអត្ថបទ រូបថត រូបភាព វីឌីអូ កម្មវិធី។ល។ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ សុទ្ធតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ដែលត្រូវបានការពារដោយ ច្បាប់ពាណិជ្ជសញ្ញានិងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ។ លុះត្រាតែមានការកំណត់ផ្សេងនៃច្បាប់ប្រទេសចិន រាល់សហគ្រាសឬបុគ្គលមិនមានសិទ្ធិចម្លង ដោនឡូត បញ្ជូន ផលិតឡើងវិញនូវមាតិកាណាមួយនៃគេហទំព័រយើងខ្ញុំ ក៏មិនត្រូវផ្តល់ឲ្យតតិយជនប្រើប្រាស់ ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីគេហទំព័រយើងខ្ញុំ ពុំនោះសោតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។ ការរំលោភលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើ បណ្តាលឲ្យក្រុមហ៊ុនរងការខាតបង់ ក្រុមហ៊ុននឹងទាមទារកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។


VIII.ការបដិសេធ 

គេហទំព័រយើងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចធានាឲ្យបាននូវដំណើរការគេហទំព័រជាប្រក្រតីតាមបច្ចេកទេស ព្យាយាមជៀសវាងការអាក់ខាននៃសេវាកម្ម ឬកំរិតការអាក់ខានឲ្យស្ថិតក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត 

ដើម្បីធានាថាសកម្មភាពជួញដូរនៅលើគេហទំព័ររបស់សមាជិកអាចប្រព្រឹត្តិទៅបានយ៉ាងរលូន។ ប៉ុន្តែគេហទំព័រយើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

1) ការបែកធ្លាយនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬការខាតបង់ផ្សេងៗ ដោយសារការបាត់បង់នូវលេខសំងាត់ បណ្តាលមកពីការរក្សាទុកមិនប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សមាជិក។

2)ប្រធានសក្តិណាមួយដូចជាការវាយប្រហាររបស់hacker ការរាតត្បាតឬវាយលុកនៃមេរោគកុំព្យូទ័រ ឬការបិទជាបណ្តោះអាសន្នដោយសារការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល។ល។ 

    ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រត្តិការទូទៅរបស់គេហទំព័រ បណ្តាលឲ្យមានការដួលរលំឬមិនអាចដំណើរប្រក្រតីនៃគេហទំព័រ ជាហេតុនាំឲ្យការជួញដូរលើគេហទំព័រមិនអាចសម្រេចបានឬបាត់បង់នូវពត៌មាន 

    កំណត់ត្រាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។

3)ការមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ឬ ការរងការបាត់បង់ផ្សេងៗបណ្តាលមកពីការផ្តល់នូវពត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ មិនពេញលេញ មិនពិត។ល។ 

    ជាបន្ទុករបស់សមាជិកដែលផ្តល់ពត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនោះដោយផ្ទាល់។

4)ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបញ្ជូនបន្តសំរាប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិប៉ុណ្តោះ។ ប្រសិនបើមានការបាត់បង់ឬខូចខាតទំនិញ លោក/អ្នកអាចពឹងពាក់ឲ្យ Loda 

    ធ្វើការទាមទារសំណងពីភាគីដឹកជញ្ជូន តម្លៃនៃសំណងអាស្រ័យទៅលើមូលដ្ឋាននៃសំណងរបស់ភាគីដឹកជញ្ជូន។

5)ការខាតបង់បណ្តាលមកពីប្រធានសក្តិនៃច្បាប់បញ្ញត្តិផ្សេងៗ

   ចំនុចចំណាំសំខាន់: 

 ការណាមានប្រើពាក្យខុសឬមានការយល់ច្រឡំ សូមមើលតាមភាសាចិន www.loda.com.kh គឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិទ្ធិនៃការបកស្រាយលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់។

 

 


 • តាម​យើង
  • វិធីទំនាក់ទំនង
  • 023 213 991  

   ផ្នែកឃ្លាំង

  • 023 215 990  

   ផ្នែកឃ្លាំង

  • 023 221 133  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 223 990  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 220 119  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 220 424  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023​ 221 963  

   Loda.com.kh

  • 023​ 221 967  

   Loda.com.kh

  • 023 215 991  

   Loda Phnom Penh

  • 010 520 765  

   LODA MALL dept.

  • 085 520 765  

   LODA MALL dept.

  • 095 413 516  

   LODA FOOD dept.

  • 099 558 783  

   LODA FOOD dept.

  • 023 722 582  

   Loda Express Cambodia

  • 023 722 128  

   Loda Express Delivery

  • 023 722 127  

   Loda Express Delivery

  • 023 722 139  

   Express Warehouse

  • 023 722 138  

   Warehouse-C

  • ម៉ោងធ្វើការ
  • ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ:09:00-18:00
  • ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ:08:00-17:00
  • អ៊ីម៉ែល:Service@loda.com.kh
  • Loda (Cambodia) Co,.Ltd