ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់

1. សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់
2. ការកំណត់លេខសម្ងាត់ថ្មី
3. សម្រេច
វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់:
លេខកូដ:
 • តាម​យើង
  • 023 213 997
  • 023 221 133
  • ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ:09:00-21:00
  • ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ:14:00-21:00
  • អ៊ីម៉ែល:Service@loda.com.kh
  • Easy Fortune(Cambodia)Co,.Ltd
  អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

  © LODA All.Rights Reserved