សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់

1. សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់
2. ការកំណត់លេខសម្ងាត់ថ្មី
3. សម្រេច
វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់:
លេខកូដ:
 • តាម​យើង
  • វិធីទំនាក់ទំនង
  • ក្រុងភ្នំពេញ:
  • 023 213 991  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 221 133  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 221 961  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023​ 221 963  

   ផ្នែកពាក្យបណ្តឹង

  • 023​ 221 967  

   ផ្នែកទីផ្សារ និង Facebook

  • 023 213 997  

   ផ្នែកគណនេយ្យ

  • 086 207 712  

   ផ្នែកឃ្លាំង

  • ខេត្តសៀមរាប:
  • 063 766 683  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 061 777 056  

   ផ្នែកពាក្យបណ្តឹង

  • ម៉ោងធ្វើការ
  • ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ:08:00-18:30
  • ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ:08:00-17:30
  • អ៊ីម៉ែល:Service@loda.com.kh
  • Loda (Cambodia) Co,.Ltd