សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់

1. សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់
2. ការកំណត់លេខសម្ងាត់ថ្មី
3. សម្រេច
វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់:
លេខកូដ:
 • តាម​យើង
  • វិធីទំនាក់ទំនង
  • 023 213 991  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 221 133  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 221 961  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023​ 221 963  

   ផ្នែកពាក្យបណ្តឹង

  • 023​ 221 967  

   ផ្នែកទីផ្សារ និង Facebook

  • 023 215 990  

   ផ្នែកឃ្លាំង

  • 0886 372 878  

   ផ្នែកឃ្លាំង

  • 017 505 052  

   នាយកដ្ឋានជំរុញ

  • 023 215 991  

   នាយកដ្ឋានជំរុញ

  • ម៉ោងធ្វើការ
  • ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ:08:00-18:00
  • ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ:08:00-17:00
  • អ៊ីម៉ែល:Service@loda.com.kh
  • Loda (Cambodia) Co,.Ltd