សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់

1. សមាសភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់
2. ការកំណត់លេខសម្ងាត់ថ្មី
3. សម្រេច
វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់:
លេខកូដ:
 • តាម​យើង
  • វិធីទំនាក់ទំនង
  • 023 213 991  

   ផ្នែកឃ្លាំង

  • 023 215 990  

   ផ្នែកឃ្លាំង

  • 023 221 133  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 223 990  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 220 119  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023 220 424  

   ផ្នែកសេវាអតិថិជន

  • 023​ 221 963  

   Loda.com.kh

  • 023​ 221 967  

   Loda.com.kh

  • 023 215 991  

   Loda Phnom Penh

  • 010 520 765  

   LODA MALL dept.

  • 085 520 765  

   LODA MALL dept.

  • 095 413 516  

   LODA FOOD dept.

  • 099 558 783  

   LODA FOOD dept.

  • 023 722 582  

   Loda Express Cambodia

  • 023 722 128  

   Loda Express Delivery

  • 023 722 127  

   Loda Express Delivery

  • 023 722 139  

   Express Warehouse

  • 023 722 138  

   Warehouse-C

  • ម៉ោងធ្វើការ
  • ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ:09:00-18:00
  • ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ:08:00-17:00
  • អ៊ីម៉ែល:Service@loda.com.kh
  • Loda (Cambodia) Co,.Ltd