សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

អ្នកប្រើប្រាស់ជាទីគោរព

    អ្នកប្រើប្រាស់ជាទីគោរព

សូស្ដីអតិថិជនជាទីគោរព :

សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃរបស់ LODA ត្រូវបានបញ្ចប់ ។ គេហទំព័រ LODA បានបង្កើតតំលៃសេវាកម្មថ្មីទៅតាមស្ដង់ដារចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

1  ថ្លៃសេវាជួយទិញទំនិញ6.5% សំរាប់វេបសាយលក់ទំនិញផ្សេងដូចជាTaobao Alibaba Tmall...

2  ថ្លៃសេវាជួយទិញទំនិញ5% សំរាប់ទំនិញដាក់លក់លើវេបសាយLoda

3  ថ្លៃដឹកជញ្ចូនផ្ឡូវគោក180$/ម៉ែត្រគូប រឺ1.08$/គីឡូក្រាម ។ សំរាច់យកតាមតំលៃ ម៉ែត្រគូប រឺ គីឡូក្រាមដែលខ្ពស់ជាង។ ចាប់ពីបង់ប្រាក់រហូតដល់ថ្ងៃទទួលទំនិញចំនួន15-18ថ្ងៃ

4  ថ្លៃដឹកជញ្ចូនផ្ឡូវសមុទ្រ160$/ម៉ែត្រគូប រឺ0.96$/គីឡូក្រាម ។ សំរាច់យកតាមតំលៃ ម៉ែត្រគូប រឺ គីឡូក្រាមដែលខ្ពស់ជាង។ ចាប់ពីបង់ប្រាក់រហូតដល់ថ្ងៃទទួលទំនិញចំនួន15-30ថ្ងៃ

5  ថ្លៃដឹកជញ្ចូនផ្ឡូវអាកាស គីឡូដំបូង20$/គីឡូក្រាម គីឡូបន្ទាប់3.5$/គីឡូក្រាម ។ ចាប់ពីបង់ប្រាក់រហូតដល់ថ្ងៃទទួលទំនិញចំនួន5-7ថ្ងៃ


                                                                                           2016/03/04