សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ការបញ្ចុះតំលៃចុងឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនLoda ចំពោះអតិថិជនថ្មីចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនLoda

ការបញ្ចុះតំលៃចុងឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនLodaសំរាប់អតិថិជនចាស់ថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះទៅ ក្រុមហ៊ុនLodaមានការកែសំរួលថ្លៃដឹកអន្តរជាតិ ដូចតទៅ

ទំនិញក្រោម1ម៉ែតគូបថ្លៃដឹកអន្តជាតិ1kg 1$

ទំនិញធំជាង1ម៉ែតគូបថ្លៃដឹកអន្តជាតិគិត1ម៉ែតគូប180$

ការបញ្ចុះតំលៃនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018តទៅ


LODA

2018-11-30