សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញ

កាបញ្ចូលលុយទៅក្នុងវេសាយLODA តាម Alipay និង Wechat បានបើកតំណើកាហើយ បញ្ចូលភ្លាមអាចបញ្ជាទិញទំនិញបានភ្លាម។នៅថៃ្ងទី18/08/2018.ខាងក្រុមហ៊ុនLODAយេីងខ្ញុំបានចាប់បេីដំណេីរការហើយ ការបញ្ជូនប្រាក់តាAlipayនិងWechat. ឥលូវនេះ។អតិថិជនទាំងចាស់ទាំងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនLODAទាំងអស់អាចប្រើតាមប្រពន្ធ័ធនាគាបញ្ចូុលទឹកប្រាក់តាមវេសាយLODAបាន។ហើយក៏អាចប្រើតាមប្រពន្ធ័AlipayនឹងWechat សំរាប់ការបង់ប្រាក់។ហើយលុយចិនក៏អាចបង់បានដែល។ការបញ្ជូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងកណីរបានឆាប់រហ័នឹងទាន់ចិត្តរបស់អតិថិជនផងដែរ បញ្ចូលភ្លាមអាចបញ្ជារទិញបានភ្លាម។សូមអរគុណ។

blob.png

blob.png


ជំហានប្រតិបត្តិការ:

1 មជ្ឈមណ្ឌលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន


blob.png


2 បញ្ជូលប្រាក់នឹងដកប្រាក់

blob.png


3 អាចបញ្ជូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ

blob.png


4 អាចបញ្ជូលទឹកប្រាក់តាមAlipay

blob.png


5 អាចបញ្ជូលទឹកប្រាក់តាមWing

blob.png6 អាចបង់ប្រាក់តាមWeChat

blob.png


7 បញ្ជូលចំនួនទឹកប្រាក់

blob.png


8 បញ្ជក់ការបញ្ជូលទឹ

blob.png