ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

បញ្ញើដឹកទំនិញអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនLoda បានបង្កើតសេវាបញ្ញើដឹកទំនិញអន្តរជាតិ ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីបង្កើតគណនីLoda នៅពេលដែលលោកអ្នកទិញទំនិញនៅវេបសាយក្រៅប្រទេស(taobaoជាដើម)បញ្ជូលអស័យដ្ឋានឃ្លាំងទទួលទំនិញនៅប្រទេសក្រៅប្រទេស 

នៅប្រាប់ពីលេខកញ្ចប់ទំនិញអោយយើងខ្ញុំបានដឹង។ក្រោយពីអ្នកលក់បញ្ចេញទំនិញហើយនោះ អ្នកលក់និងបញ្ជូនទំនិញទៅតាមអស័យដ្ឋានដែលអ្នកលោកបានបំពេញ។


ប្រសិនបើអ្នកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយលោកអ្នកទិញទំនិញ(ប្រទេសចិន)អាចប្រើសេវា”បញ្ញើដឹកទំនិញអន្តរជាតិ”នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទំនិញ។

(សេវាកម្ម បញ្ញើដឹកទំនិញអន្តរជាតិ

បច្ចុបន្ននេះអាចទិញទំនិញបានត្រឹមតែប្រទេសចិនមួយប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសផ្សេងទៀតនិងបន្ថែមពេលក្រោយ។)រយៈពេលដឹកទំនិញ

ផ្លូវគោកៈ5-7ថ្ងៃ ផ្លូវសមុទ្រៈ10-12ថ្ងៃ  ផ្លូវអាកាសៈ3ថ្ងៃ

ទំនិញដែលចូលឃ្លាំងនៅគួងចូវ និងត្រូវបញ្ចែញនៅថ្ងៃតែមួយ។ រយៈពេលរាប់ថ្ងៃបញ្ជូនទំនិញគឺរាប់ពីថ្ងៃបញ្ជេញទំនិញពីឃ្លាំងនៅគួងចូវ។

ថ្លៃសេវាបញ្ញើដឹកទំនិញអន្តរជាតិ

ផ្លូវគោក (30cm*30cm*30cm)ចុះក្រោមគឺ 5$;

ផ្លូវសមុទ្រ(30cm*30cm*30cm)ចុះក្រោមគឺ 4$.


លើសខ្នាត(30cm*30cm*30cm)គិតជាតំលៃទំនិញស្តង់ដា:

ផ្លូវគោកៈ200$/គូប;

ផ្លូវសមុទ្រៈ170$/គូប;


ដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសៈ គីឡូដំបូង9ដុល្លា គីឡូបន្ទាប់6ដុល្លា(ចាប់ពី10គីឡូឡើងមិនបែងចែកគីឡូដំបូង និងគីឡូបន្ទាប់)


ចំណាំៈប្រសិនមិនដល់ចំនួនគត់ នោះនិងត្រូវគិតតាមចំនួនកំណត់ ឧទាហរណ៌ខ្នាតមិនដល់30cm*30cm*30cm នោះនិងគិតតាមខ្នាត30cm*30cm*30cm 

ទំងន់មិនដល់1KGគិត1KG


របស់ត្រូវហាមឃាត់

ផលិតផលក្លែងក្លាយ ក្លែងម៉ាក ឧស្សាហកម្មគីមី ថ្នាំពេទ្រ ចំណីអាហារ ផលិតផលគីមី ថ្នាំពុល គ្រឿងញៀន គ្រឿងអាវុធអំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved