សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ការឡើងកំរិតសមាជិកVIP ការទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់រឹតតែចំនេញ

ការឡើងកំរិតសមាជិកVIP ការទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់រឹតតែចំនេញ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាបបំផុតរហូតដល់7.0


  Effective from 2019-8-30, LODA will reward all our old customers with a special Exchange Rate between USD and RMB to as low as 7.0. The different special rates will follow according to the status of each individual customer.  


  អត្រាប្តូរប្រាក់កំនត់ជាបណ្តោះអាសន្នរបស់សមាជិកក្រុមហ៊ុនLODA មានដូចតារាងខាងក្រោម:

ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក ការចំនាយ(USD)  អត្រាប្តូរប្រាក់(USD to RMB)
V1ចុះឈ្មោះដំបូង6.5
V25016.5
V310016.5
V420016.5
V530016.5
V650016.6
V7200016.6
V8500016.7
V91500016.7
V102500017.0


  កំណត់សំគាល់: អត្រាប្តូវប្រាក់លើវេបសាយនឹងសំរបសំរួលតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធានាគារ

        រាល់ថ្ងៃពេលយប់ម៉ោង១១យប់(យោងតាមម៉ោងនៅកម្ពុជា)ការទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងត្រូវយោងតាមការចំនាយសរុបរបស់អតិថិជននឹងធ្វេីការប្តូរថ្មីនូវចំណាត់ថ្នាក់VIPរបស់លោកអ្នក។


  ក្រុមហ៊ុនLODA សូមថ្លែងអំណរគុណអតិថិជនទាំងអស់ ដែលតែងតែគាំទ្រក្រមហ៊ុនLODAយើងខ្ញុំរហូតមក។ ក្រុមហ៊ុនLODAនឹងខិតខំបន្តផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយកាន់តែល្អថែមទៀត។


2019-8-27