សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ការឡើងកំរិតសមាជិកVIP ការទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់រឹតតែចំនេញ

ការឡើងកំរិតសមាជិកVIP ការទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់រឹតតែចំនេញ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាបបំផុតរហូតដល់6.6


  ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ខែមិនាឆ្នាំ២០១៩ ការផ្តល់សេវាកម្មអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនLODAនឹងយោងលើកំរិតចំណាត់ថ្នាក់VIPរបស់អតិថិជន។ អត្រាប្តូរបា្រក់ពីលុយដុល្លាទៅលុយយ័នទាបបំផុតរហូតដល់6.6។ សូមមើលពត័មានលំអិតដូចខាងក្រោម:


  អត្រាប្តូរប្រាក់កំនត់ជាបណ្តោះអាសន្នរបស់សមាជិកក្រុមហ៊ុនLODA មានដូចតារាងខាងក្រោម:

ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក ការចំនាយ(USD)  អត្រាប្តូរប្រាក់(USD to RMB)
V1ចុះឈ្មោះដំបូង6.3
V25016.3
V310016.3
V420016.3
V530016.3
V650016.4
V7200016.4
V8500016.5
V91500016.5
V102500016.6


  កំណត់សំគាល់: អត្រាប្តូវប្រាក់លើវេបសាយនឹងសំរបសំរួលតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធានាគារ

        រាល់ថ្ងៃពេលយប់ម៉ោង១១យប់(យោងតាមម៉ោងនៅកម្ពុជា)ការទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងត្រូវយោងតាមការចំនាយសរុបរបស់អតិថិជននឹងធ្វេីការប្តូរថ្មីនូវចំណាត់ថ្នាក់VIPរបស់លោកអ្នក។


  ក្រុមហ៊ុនLODA សូមថ្លែងអំណរគុណអតិថិជនទាំងអស់ ដែលតែងតែគាំទ្រក្រមហ៊ុនLODAយើងខ្ញុំរហូតមក។ ក្រុមហ៊ុនLODAនឹងខិតខំបន្តផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយកាន់តែល្អថែមទៀត។


2019-3-6