សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

កាដូឆ្នាំថ្មី​ ឆ្នាំ2019

កាដូឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ2019


ក្រុមហ៊ុនLODA ផ្តល់ការបញ្ចុះតំលៃសេវាជួយទិញ4%(បូកបញ្ចូលទាំងសេវាធានារ៉ាប់រងគុណភាព1%)


កាលបរិច្ចេទនៃការបញ្ចុះតំលៃនេះចាប់ពី1.1.2019ដល់31.1.2020


LODA

2018-12-25