សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ការប្រុងប្រយ័ត្ននៃការផ្ញើទិញទំនិញនិងបញ្ហាទាក់ទងបន្ទាប់ពីការទិញរួច

សូមគោរពដល់អ្នកប្រើLODA,ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងន្ូវបទពិសោធន៍នៃការដើរទិញឥវ៉ាន់របស់អ្នកនៅក្នុងLODAសូមកំណត់ សម្គាល់ ដូចខាងក្រោមនិងទំនាក់ទំនងនឹងការលក់បន្ទាប់ពី


1ចំពោះទំនិញដែលមានបញ្ហ


រាល់នំនិញទាំងអស់ដែលលោកអ្នកទទួលបាននៅឃ្លាំងកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យឲបានច្បាស់លាល់មុននឹងយកទំនិញចាកចេញពីឃ្លាំ។ ក្នុងករណីទំនិញដែលលោកអ្នកទទួលបាន មិនដូចនិងការបញ្ជាទិញ សូមយលទំនិញនោះមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជនក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ(កំណត់ពេល២ថ្ងៃ)ឬទាក់ទងមកកាន់លេខ 023213990 023221133 ប្រសិនបើហួសការកំណត់ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលការខុសត្រូវឡើយ ចំពោះទំនិញដែលមានបញ្ហខាងក្រុមហ៊ុនពិនិត្យនិងដោះស្រាយជូនតាមប្រភេទនំនិញ(សំណងអាចនឹងបានច្រើនបំផុតរហូតដល់100%នៃថ្លៃនំនិញ)


2ទំនិញងាយបែបាក់


ប្រសិនបើទំនិញអ្នកជាប្រភេទងាយបែកបាក់ ក្រុមហ៊ុនសំនូមពរឲអ្នកធ្វើការវ៉ៃកេះឈើ (កេះឈើគិតលុយបន្ថែម)ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ពីរបៀបវ៉ៃកេះឈើ សូមទាក់ទងទៅផ្នែកបំរើអតិថិជន ប្រសិនបើទំនិញរបស់អ្នកជាប្រភេទងាយបែកបាក់ហើយមិនមានការវ៉ៃកេះឈើការពារពីក្រៅទេ សំណងបានច្រើនបំផុតត្រឹម20%នៃតម្លៃទំនិញ។បើមានការវ៉ៃកេះឈើ ខាងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសងសំណងតាមទំនិញជាក់ស្តែងរហូចអាចបានដល់ខ្ពស់បំផុតត្រឹម100% នៃតម្លៃទំនិញ។


3ទំនិញមានការបាត់បង់ឬចំនួនមិនគ្រប់


ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រទះឃើញទំនិញមិនគ្រប់ចំនួនពេលទទួលទំនិញពីឃ្លាំរួច   សូមលោកអ្នកទាក់ទងកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជនក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ។ប្រសិនបើហួសពេល ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលការខុសត្រូវឡើយ បើពិនិត្យឃើញនំនិញរបស់លោកអ្នកបាត់ពិតមែន ខាងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសងថ្លៃទំនិញ100%ទៅអតិថិជនវិញ។


4គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច


ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចប្រទះឃើញមិនដំណើរការនោះក្រុមហ៊ុនធ្វើការសងសំណង100% នៃតម្លៃទំនិញ ប៉ុន្តែបើម៉ាសុីននោះមានភ្លើងតែមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះ ក្រុមហ៊ុននឹងមើលតាមនំនិញជាក់ស្តែងអាចនឹងមានសំណងច្រើនបំផុតត្រឹម20% នៃតម្លៃទំនិញ។


2019-5-20