សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

របៀបស្នើ រូបថតabaឲបានត្រឹមត្រូវ

នៅពេលប្រើប្រាស់ ABA ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំ ហើយបង្ហោះរូបភាពអោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាថាការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទាន់ពេលវេលា។