សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

គេហទំព័រ LODA ជួយស្វែងរកគោលការណ៍ណែនាំផលិតផល

គេហទំព័រ LODA គាំទ្រផលិតផលស្វែងរកដើម្បីប្ដូរផលិតផលដោយប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីវេទិកាដើម្បីបង្ហាញផលិតផលដែលត្រូវគ្នា។  បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះបានគាំទ្រដល់ "Taobao", "pin duo duo", "1688" និង "LODA" ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផលិតផលបង្ហាញ។ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភ导航菜单1.png