សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

Celebrate The Grand Opening Of Our Online Site At Sihanouk

អបអសារទរក្រុមហ៊ុនLODAយើងខ្ញុំបានបើកទីតាំងថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ហើយបើកដំនើរកានៅថ្ងៃទី08ខែ11/2018។ការដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនLODAបានកំណត់រៀបរយហើយ,អីវ៉ាន់ក្រោម1ម៉ែតគូបមួយកញ្ចប់តូច=1$។LODA

2018-11-8