សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ Covid-19 ក្រុមហ៊ុនឡូដានឹងត្រៀមផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃ

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ 2020 ក្រុមហ៊ុន ឡូដា ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ជាមួយអ្នក

ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ Covid-19 ក្រុមហ៊ុនឡូដានឹងត្រៀមផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃ


កំណត់ការដឹកជញ្ជូនត្រឹម 50kg ចុះក្រោមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

សូមបំពេញតំរូវការនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់លោកអ្នកដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគណនីឡូដារបស់លោកអ្នក

សេវាដឹកជញ្ជូនមិនគិតប្រាក់ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ដល់ថ្ងៃទី31ខែ10


បញ្ជាក់ សូមលោកអ្នកការពារខ្លួនពីវីរុស Covid-19 ជ្រើសរើស ឡូដា ទុកចិត្តក្នុងការទិញទំនិញ


LODA