សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ព្រឹត្តិបត្រប្រព័ន្ធធ្វើឱ្យទាន់សម័យ


ព្រឹត្តិបត្រប្រព័ន្ធធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 2017-03-03:


订单评价和转运包裹备注功能更新1.转运包裹备注

C:\Users\linweiping\Desktop\网站更新\1.jpg

2.我的评价

自营商品交易完成后,可评价商品。

当前用户评论过的内容可在【我的评价】页面查看。

C:\Users\linweiping\Desktop\网站更新\2.jpg


商品评论可在商品详情页面查看。

C:\Users\linweiping\Desktop\网站更新\3.jpg

 


 ព្រឹត្តិបត្រប្រព័ន្ធធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 2017-02-24:


转运包裹合并发货功能以及采购失败客户前台选择功能说明

 

  1、发货类型

11.jpg

用于仓库发货,选择默认发货,则该包裹即到即走;若选择等待合并发货,则客户需在包裹列表将所有等待合并发货的包裹设置合并(若包裹入库之后24小时客户还没有设置合并,超时后系统将

自动默认发货),仓库则会等合并的所有包裹到齐后再一起发出。

注意:合并发货的包裹信息必须一致,包括收货人、收货地址、运输方式、配送方式,并且两个以上的包裹才能合并。

22.jpg

设置合并发货后不能撤销,所有合并的包裹只允许修改快递单号,不允许修改其他信息,不允许重复合并。若客户删除已经合并的包裹,最后一个包裹将自动释放合并,重新变成等待合并

发货状态,客户可进入编辑页面将发货类型改成默认发货。

33.jpg

 

 

2.采购失败

商品采购失败后客户需在订单详情内进行确认

若用户选择【放弃】,则该商品记录为采购失败状态;若用户选择【等待】,则采购CS将一直等待满足购买条件之后再进行采购。客户需在48小时内进行选择,超时则自动记录为采购失败。

44.jpg