សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ការកែតម្រូវការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះ

សួរស្តីអតិថិជនLODAទាំងអស់ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី21/08/2018 ទំនិញដឹកតាមផ្លូវអាកាសក្នុងមួយគីឡូរគិត 5$ .ទោះបីអីវ៉ាន់ហ្នឹង មិនគ្រប់មួយគីឡូរក៏ដោយ ក៏ខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគិត5$ដែរ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ អីវ៉ាន់គិតមួយគីឡូរគឺ5$  ក្រុមហ៊ុនLODAបានរៀបចំសារជាថ្មីឡើយវិញ ជូនដំណឹងពិសេសសម្រាប់អតិថិជនLODA ។សូមអរគុណ។


2018-8-21