ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

កន្សែងរុំសក់អាវដៃអាវអាវសូត្រព្រះអាទិត្យនៅរដូវក្តៅស្រស់តូចមួយដែលស្ត្រីអាវធម្មតារបស់

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

35.62 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5337390708591465569077-119445.jpgvshop166920546-5337390708591465569076-727109.jpgvshop166920546-5337390708591465569076-233722.jpgvshop166920546-5337390708591465569075-713007.jpgvshop166920546-5337390708591465569075-456357.jpgvshop166920546-5337390708591465569074-941564.jpgvshop166920546-5337390708591465569074-469396.jpgvshop166920546-5337390708591465569073-974534.jpgvshop166920546-5337390708591465569073-584233.jpgvshop166920546-5337390708591465569073-134971.jpgvshop166920546-5337390708591465569072-301826.jpgvshop166920546-5337390708591465569072-19605.jpgvshop166920546-5337390708591465569071-659661.jpgvshop166920546-5337390708591465569071-300974.jpgvshop166920546-5337390708591465569070-976816.jpgvshop166920546-5337390708591465569077-528618.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved