ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

VR កែវការពិតនិម្មិតវ៉ែនតា 3D ក្បាលដែលបានម៉ោនមួកសុវត្ថិភាព VR ប្រៃ 1.0

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
6.5750-100
6.11101-1000
5.07≥1001

6.57 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

20160504_172114_001.jpg20160504_172114_002.gif20160504_172114_003.jpg20160504_172114_004.jpg20160504_172114_005.jpg20160504_172114_006.jpg20160504_172114_007.jpg20160504_172114_008.jpg20160504_172114_009.jpg20160504_172114_010.jpg20160504_172114_011.jpg20160504_172114_012.gif20160504_172114_013.jpg20160504_172114_014.jpg20160504_172114_015.jpg20160504_172114_016.gif20160504_172114_017.jpg20160504_172114_018.jpg20160504_172114_019.jpg20160504_172114_020.jpg20160504_172114_021.jpg20160504_172114_022.jpg20160504_172114_023.jpg20160504_172114_024.jpg20160504_172114_025.jpg20160504_172114_026.jpg20160504_172114_027.jpg20160504_172114_028.jpg20160504_172114_029.jpg20160504_172114_030.jpg20160504_172114_031.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved