សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Sherdy Centella Body Body Lotion បូកជាតិកាហ្វេអ៊ីន (Body Correction Lotion)

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
13.19≥1

13.19 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:There is no SKU

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png


Sherdy Centella Firming Body Lotion plus Caffeine
(Body Firming Lotion)


SIZE: 250 ML
Thailand FDA reg no. : 10-1-5843793


SHERDY Centella Firming Body Lotion plus Caffeine is specially formulated to smooth, firm and healthy glow skin. This lotion is smooth the skin promotes skin firmer in shape. Caffeine in combination with concentrated Centella extract to promotes and stimulates skin micro circulation and reducing excess fat under the skin making skin appearance smoother and firmer. Thanks to the presence of Lemon extract and Pineapple extract possessing revitalizing and toning properties. Witch Hazel water and Phytokeratin from corn, soy and wheat create soft and smooth feel. The rich formula and easily absorbed into the skin imparts a smooth, light feel to the skin without any greasiness or stickiness. Your skin will be firmer, smoother and supple after using body lotion and reduction in appearance of cellulite and stretch marks.


blob.png


How To Use:
Apply Sherdy Centella Firming Body Lotion lightly onto your clean dry skin and gently massage until absorbed. Apply twice a day or as required.


Main Ingredients: 

blob.pngblob.pngblob.png

Centella Extract                           Caffeine                         Witch Hazel Water


blob.png   blob.png

Lemon Extract                                  Pineapple Extract


PRODUCT OF THAILAND


 
ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ