ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ម៉ូដែលសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងផ្នែកជាយូរមកហើយម៉ូដែលសាមញ្ញចរ cheongsam cheongsam បានដោះសម្លៀកបំពាក់បរិយាកាសស្រស់ស្អាត

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

62.17 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5285870541141458906495-768675.jpgvshop166920546-5285870541141458906495-476355.jpgvshop166920546-5285870541141458906495-307245.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-937421.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-716903.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-482389.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-253493.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-986459.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-622475.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-368571.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-142756.jpgvshop166920546-5285870541141458906492-801418.jpgvshop166920546-5285870541141458906492-556445.jpgvshop166920546-5285870541141458906492-229535.jpgvshop166920546-5285870541141458906491-940739.jpgvshop166920546-5285870541141458906491-34572.jpgvshop166920546-5285870541141458906490-785408.jpgvshop166920546-5285870541141458906490-632227.jpg

,

vshop166920546-5285870541141458906495-768675.jpgvshop166920546-5285870541141458906495-476355.jpgvshop166920546-5285870541141458906495-307245.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-937421.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-716903.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-482389.jpgvshop166920546-5285870541141458906494-253493.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-986459.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-622475.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-368571.jpgvshop166920546-5285870541141458906493-142756.jpgvshop166920546-5285870541141458906492-801418.jpgvshop166920546-5285870541141458906492-556445.jpgvshop166920546-5285870541141458906492-229535.jpgvshop166920546-5285870541141458906491-940739.jpgvshop166920546-5285870541141458906491-231788.jpgvshop166920546-5285870541141458906491-34572.jpgvshop166920546-5285870541141458906490-785408.jpgvshop166920546-5285870541141458906490-632227.jpgvshop166920546-5285870541141458906490-454547 (1).jpgvshop166920546-5285870541141458906497-674293.jpgvshop166920546-5285870541141458906497-383560.jpgvshop166920546-5285870541141458906497-85983.jpgvshop166920546-5285870541141458906496-754902.jpgvshop166920546-5285870541141458906496-537380.jpgvshop166920546-5285870541141458906496-338321.jpgvshop166920546-5285870541141458906496-43171.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved