ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

អាវកប្បាសកប្បាសអាវវែងអាវឈុតថ្មីរបស់សេវាស្ត្រីតែរដូវរងា Pankou

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
59.991-80
59.05≥81

59.99 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5370810320881471134738-653405.jpgvshop166920546-5370810320881471134738-406450.jpgvshop166920546-5370810320881471134738-141400.jpgvshop166920546-5370810320881471134737-979318.jpgvshop166920546-5370810320881471134737-814646.jpgvshop166920546-5370810320881471134737-252751.jpgvshop166920546-5370810320881471134736-908533.jpgvshop166920546-5370810320881471134736-571906.jpgvshop166920546-5370810320881471134740-128077.jpgvshop166920546-5370810320881471134739-856417.jpgvshop166920546-5370810320881471134739-564605.jpgvshop166920546-5370810320881471134739-343849.jpgvshop166920546-5370810320881471134739-88204.jpgvshop166920546-5370810320881471134738-832197.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved