ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

នៅរដូវក្តៅរបស់ស្ត្រីស្ត្រីប៉ាក់រ៉ូប cheongsam ថ្មីសាធារណរដ្ឋក្លែងក្លាយស្រស់ពីរសម្លៀកបំពាក់

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

60.61 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5332203024311465569060-837861.jpgvshop166920546-5332203024311465569060-699937.jpgvshop166920546-5332203024311465569060-575777.jpgvshop166920546-5332203024311465569060-288678.jpgvshop166920546-5332203024311465569060-126266.jpgvshop166920546-5332203024311465569060-60702.jpgvshop166920546-5332203024311465569059-982714.jpgvshop166920546-5332203024311465569057-709510.jpgvshop166920546-5332203024311465569057-529032.jpgvshop166920546-5332203024311465569057-70658.jpgvshop166920546-5332203024311465569056-772509.jpgvshop166920546-5332203024311465569054-616827.jpgvshop166920546-5332203024311465569054-166921.jpgvshop166920546-5288833474841459138109-644297.jpgvshop166920546-5332203024311465569061-547292.jpgvshop166920546-5332203024311465569061-440123.jpgvshop166920546-5332203024311465569061-159459.jpgvshop166920546-5332203024311465569060-894854.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved