សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

សាប៊ូរាបស្មើ 3IN1 ទឹកស្អាត

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
9.46≥1

9.46 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png

SIZE: 100 ML
Thailand FDA reg. no.: 10-1-5823078


SHERDY WHITE 3in1 Facial Cleansing Water, this water base cleansing and make-up remover. Contains natural cleansing agent and makeup wash solution, a unique combination that effectively gently removes makeup and dirt or impurities, restore the balance of skin ecosystem that can prevent acne and wrinkle, improves skin brightness, while leaving the skin fresh, soft, smooth and crystal clear. This mild, pH balance formula, soap free, alcohol free, non-abrasive and non-irritant formula is specially designed for all skin type and also sensitive skin.

blob.png


How to Use:

  1. Drop onto palm.

  2. Lather with a little water

  3. Gently massage over wet face and neck.

  4. Wash off completely with water, pat skin dry.

For light makeup or no makeup day

       Use only SHERDY WHITE 3in1 Facial Cleansing Water for face cleansing or use after makeup remover.

For rich makeup day

Use SHERDY WHITE 3in1 Facial Cleansing Water after makeup remover and the end of cleansing process.


Main Ingredients:

blob.png

Wild Thyme Extract

Wild Thyme Extract is extracted from Thymus Serpyllum able to continue CinderellaTime last all day long. Restore your skin and improve skin tone evenness same as the result of deep sleep at night. Provide the skin more brighten and radiant complexion in a short time.

Maris Aqua

Maris Aqua is ground sea water which contain high amount of mineral. By it richness in mineral, Maris Aqua stimulates the life of skin cells. Moreover decreases the inflammatory process from harmful chemical and UV radiation and pollution.

Alpha-glucan Oligosaccharide

Alpha-glucan oligosaccharide obtained from natural sugar, sucrose and maltose, from sugar cane as a prebiotic molecule. This product is used for the protection and biostimulation of natural skin defenses.

Vitamin B 5 (Panthenol)

Vitamin B5 is most commonly known as Panthenol and is popular for its deeply moisturizing abilities and safe. Pantenol not only provides water to the skin surface but it also penetrates deep into the epidermis and brings water to, and retains water in, the inside of the skin.

Witch Hazel Extract

Witch Hazel extract is natural skin toner extracted from leaves and bark of Hamamelis virginiana. Protects skin from harmful microbial, and is used to cleanse oil from the skin, remove make-up, and reduce blemishes and pimples.

Allantoin

Allantoin is good for skin with keratolytic properties to soften the keratin. It loosen and promotes the renewal of skin cell and helps skin to heal quickly and also help the skin to bind moisture more effectively suitable for dry skin

blob.png


Product of Thailand


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ