សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទទួលអូឌីយ៉ូរថយន្តប៊្លូធូសទទួល aux បើកដោយមិនបាច់ប្រើដៃ 3.5mm ស្តេរ៉េអូអាដាប់ធ័រ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
3.2310-199
2.99200-499
2.91≥500

3.23 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
品牌topdcy型号DY-9接口音频3.5
是否即插即用即插即用外接电源无外接电源传输速率300(Mbps)
有效工作半径10(m)蓝牙标准3.0工作频率0.5(MHz)

技术参数:
1. 蓝牙V3.0+EDR,最远传输距离10m
2. 支持蓝牙免提通话功能
3. 支持蓝牙A2DP立体声
4. 频率:2.4GHz
5. 3.5mm立体输入插口
6. 睡眠模式,节能

 

主功能介绍 

1.内置锂电池5小时以上连续播放
2.支持A2DP手机音乐播放

3.通话消回音处理,无噪声

4.蓝牙版本:V3.0

5.立体声超靓重低音环绕效果包装配件:
1. 蓝牙音乐接收器
2. USB线
3. 说明书

产品清单:蓝牙接收器+3.5转接头+USB线+中英文说明书

包装尺寸:9.5X5.7X2.5CM

产品整套重量(含包装):0.05KG

规格

包装内容:蓝牙接收器、3.5转接头、USB线、中英文说明书

包装:除了常规包装,另外还有小包装可选;

关于蓝牙logo:如果不要蓝牙logo的版本,请另外说明哦;

 

充电:

1. 使用提供的USB线的一端连接到此款蓝牙音乐接收器的mini-USB输入接口

2. 将USB线的另一端连接到您的电脑、笔记本或者USB功率转换器,这时蓝牙音乐接收器的LED灯变红,表示正在充电。

3. 当充电结束,红色的LED灯将会熄灭,满电情况下可以提供多达8小时的播放时间

 

配对:

1. 进入配对模式,长按开关按钮5秒钟直到红色和蓝色LED灯同时闪烁

2. 在您的手机或者相关的发送器上找到此蓝牙音乐接收器

3. 此时设备配对连接,连接成功后,蓝牙音乐接收器的LED灯变成蓝色并缓慢闪烁

4. 对于某些设备要求输入配对密码,请输入“0000”

5. 一旦配对成功,设备可以关闭电源,下次再连接无需重新配对

如已配对过:

1.开机:长按蓝牙音乐接收器上的开关按钮3秒钟直到LED灯变成蓝色并闪烁完成开机

2.关机:长按开关按钮5秒钟,此时红色LED灯长亮,然后关闭。

注意:请仔细阅读您的发送器或者手机使用说明书,找到如何使用其蓝牙无线技术;

如果您想使用此蓝牙音乐接收器连接其它手机或者发送器,您必须重新配对。

 

播放音乐:

1. 使用提供的音频线和接头,连接此蓝牙音乐接收器到您家庭音响或者车载立体设备

2. 请确认发送器(蓝牙音频接收器、手机、或者其它相关设备)已经开启并与蓝牙音乐接收器配对,且设备在10m范围之内

3. 此时播放音乐,音乐将会通过蓝牙无线传输到蓝牙音乐接收器上

注意:如果您不能收听音乐:

a) 请确保您的立体系统已经连接到蓝牙音乐接收器

b) 检查并确保您的音频音量没有调到最小或者静音。

 

免提通话:

1. 当您的手机默认使用蓝牙麦克风时,有电话接入时即可通过自带MIC实现免提通话

2. 手机来电时,按一次开关键即可接听语音通话

3. 通话完成后,自动切入手机之前的状态

指示灯显示:

1. 配对或者建立连接:红色和蓝色LED灯同时闪烁

2. 一连接成功且正在播放:蓝色LED灯每3秒闪烁一次

3. 睡眠模式:蓝色LED灯每5秒闪烁一次

4. 充电中:红色LED灯长亮

5. 充电中且已连接:红色LED灯缓慢闪烁

 

参数:

蓝牙V3.0+EDR,最远传输距离10m

支持蓝牙免提通话功能

支持蓝牙A2DP立体声

频率:2.4GHz

class2

3.5mm立体输入插口

睡眠模式,节能

电源:使用迷你USB线充电

工作时间:可长达8个小时

 

装箱资料:

 

包装尺寸:9.5X5.7X2.5CM

 

产品整套重量(含包装):0.05KG

 

100个装箱大小:48.5*38*30.4cm  重量:6KG

200个装箱大小 60.5*46.5*35.6CM   重量:12KG

概述
undefined
undefined
undefined
undefined


undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ