ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

សេវាលាបនៅរដូវក្តៅតែពីរដងដៃខ្លីសាមញ្ញរ៉ូបនិងបរិយាកាសស្រស់ស្អាតសម្លៀកបំពាក់

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
78.731-69
77.79≥70

78.73 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5290552776371459417693-459536.jpgvshop166920546-5290552776371459417693-286670.jpgvshop166920546-5290552776371459417693-72639.jpgvshop166920546-5290552776371459417692-852898.jpgvshop166920546-5290552776371459417692-376156.jpgvshop166920546-5290552776371459417692-77123.jpgvshop166920546-5290552776371459417691-717920.jpgvshop166920546-5290552776371459417691-545844.jpgvshop166920546-5290552776371459417691-182578.jpgvshop166920546-5290552776371459417690-909462.jpgvshop166920546-5290552776371459417690-666916.jpgvshop166920546-5290552776371459417690-383476.jpgvshop166920546-5290552776371459417689-873408.jpgvshop166920546-5290552776371459417689-263950.jpgvshop166920546-5290552776371459417689-22364.jpgvshop166920546-5290552776371459417688-753178.jpgvshop166920546-5290552776371459417688-478199.jpgvshop166920546-5290552776371459417688-293350.jpgca341b6b844dcd537bb01dccade7492d_副本.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved