ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Vsia Fiber Coffee – The Best Slimming Coffee

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
4.451-9
3.9010-49
3.34≥50

4.45 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png


Vsia Fiber Coffee – The Best Slimming Coffee

 

Contain: 10 sachets/15g

Net weight: 180g

Thailand  FDA: 74-2-01658-2-0001


Vsia Fiber Coffee is instant coffee mix powder using Sucralose as sweetener. 

Main ingredients designed for control weight and slim detox

It contains so many helpful ingredients: Fiber, L-Carnitine, Cactus Extract and white kidney bean extract.

After drink Vsia Fiber coffee, you would feel pretty full and don't need too much food.

Benefit:

1. Burn excess fat in many body's parts

2. Reduce weight

3. Improve body detox system

4. Reduce and Inhibit carbohydrate absorption into body

5. Helps the digestive system better

 

How to drink:

Use 1 sachet for a cup of 120ml water

Drink 1 sachet 15-20mins before meal

Recommended to drink before breakfast/or lunch

 blob.pngblob.png


PRODUCT OF THAILAND


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved