សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

GENIUS HAIR GROWTH SERUM NO ។ 1 + ANTI HAIR LOSS SHAMPOO (2 កញ្ចប់ក្នុង 1 ប្រអប់)

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
24.18≥1

24.18 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:There is no SKU

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png

blob.png

Genius Hair Growth Serum 30ml

Genius Anti Hair Loss Shampoo 200 ml

(2 bottles in one set)


1.       GENIUS HAIR GROWTH SERUM NO. 1

      Thailand FDA: 10-1-5944878

STIMULATING HAIR GROWTH AND FIGHTING HAIR LOSS

Mibelle AG Biochemistry Group & TRI-K Industries Inc. USA designs and develops innovative, high-quality actives base on naturally derived compounds and profound scientific know-how inspired by nature – Realized by science as:

AnaGainTM : An Organic Innovative Extracts to Rebalance the Hair Life Cycle
Based on sprouts of organic pea, reduces hair loss by inducing dermal papilla cells to reactivate hair growth.

AnaGainTM was shown, thanks to DNA microarray analysis of plucked hair follicles, to activate, in the dermal papilla, specific signal molecules which are required to initiate the growth of a new hair.

By reactivating hair growth, AnaGainTM helps the hairs to keep their original density and thickness.

Result Guarantee:

** Stimulate hair growth at the root for first week 30-50%

** Prolong the life cycle of hair in 3 weeks

** Fully restores the vitality of hair in 3 – 4 weeks

** For denser 30% in just 3 months

blob.png


How to use:

-          After shampoo, Apply Genius Hair Growth Serum directly to your scalp and concentrate hair loss problem area, gently massage for 1 minute , no rinse out

-          In case of urgent treatment for who has serious problems must use daily 2 times in morning and evening even not shampoo.

-          Should access with Genius Anti Hair Loss Shampoo for more effective.

-          If  would like hair growth faster should access with Genius Anti Hair Loss Serum No.2

 

2.       ANTI HAIR LOSS SHAMPOO (COOLING EFFECT)

      Thailand FDA: 10-1-5945943

Along with growth factors, polypeptide complexes and vitamins, this functional formula leverages of Anti Hair Loss and Antioxidants, an exclusive multi-protein blend, and botanical extracts to rejuvenate the hair, follicle and scalp, reduce grey hair, In addition to increasing hydration but oil control and reduce irritation. It works to protect hair from environmental assault, preventing and correcting breakage, thinning and split ends.

How to use: Apply Shampoo, gently massage and rinse out, Apply second time and rinse out. Genius Shampoo can use often as you prefer.

Under Standard Controlled of ISO9001, OHSAS18001, GMP 

blob.pngការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved

信验证