ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

លោក Rami អាវស្លៀកពាក់អាវចាក់មានភាពប្រសើរឡើងរបស់សម្លៀកបំពាក់រដូវក្តៅមានស្ត្រីលាបតែដៃសេវាកម្មរបស់ចិន

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
53.431-89
52.49≥90

53.43 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5356213744951468412692-459968.jpgvshop166920546-5356213744951468412692-276570.jpgvshop166920546-5356213744951468412692-137616.jpgvshop166920546-5356213744951468412691-995926.jpgvshop166920546-5356213744951468412691-888992.jpgvshop166920546-5356213744951468412691-689349.jpgvshop166920546-5356213744951468412691-455991.jpgvshop166920546-5356213744951468412691-339264.jpgvshop166920546-5356213744951468412691-109846.jpgvshop166920546-5356213744951468412690-927048.jpgvshop166920546-5356213744951468412690-798588.jpgvshop166920546-5356213744951468412690-662231.jpgvshop166920546-5356213744951468412690-169663.jpgvshop166920546-5356213744951468412689-943095.jpgvshop166920546-5356213744951468412689-650218.jpgvshop166920546-5356213744951468412689-324342.jpgvshop166920546-5356213744951468412689-19776.jpgvshop166920546-5356213744951468412693-308659.jpgvshop166920546-5356213744951468412693-125427.jpgvshop166920546-5356213744951468412692-926575.jpgvshop166920546-5356213744951468412692-726816.jpgvshop166920546-5356213744951468412692-585751.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved