ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

យ៉ុងស៊ីនៃប្រភេទដែលបានឆក់រុយមូសចង្កៀងច្នៃមូស disinfestation ភោជនីយដ្ឋាន flytrap វិទ្យុសកម្មមានសុវត្ថិភាព

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
10.16≥5

10.16 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


JB20D-2X20W详情页_02
JB20D-2X20W详情页_03


JB20D-2X20W详情页_06


JB20D-2X20W详情页_10
JB20D-2X20W详情页_11
JB20D-2X20W详情页_12
JB20D-2X20W详情页_17
JB20D-2X20W详情页_18
JB20D-2X20W详情页_19
JB20D-2X20W详情页_20
JB20D-2X20W详情页_21
JB20D-2X20W详情页_22
JB20D-2X20W详情页_23
JB20D-2X20W详情页_24
JB20D-2X20W详情页_25
JB20D-2X20W详情页_26

,

JB20D-2X20W详情页_01
JB20D-2X20W详情页_02
JB20D-2X20W详情页_03
JB20D-2X20W详情页_04
JB20D-2X20W详情页_05
JB20D-2X20W详情页_06
JB20D-2X20W详情页_07
JB20D-2X20W详情页_08
JB20D-2X20W详情页_09
JB20D-2X20W详情页_10
JB20D-2X20W详情页_11
JB20D-2X20W详情页_12
JB20D-2X20W详情页_13
JB20D-2X20W详情页_14
JB20D-2X20W详情页_15
JB20D-2X20W详情页_16
JB20D-2X20W详情页_17
JB20D-2X20W详情页_18
JB20D-2X20W详情页_19
JB20D-2X20W详情页_20
JB20D-2X20W详情页_21
JB20D-2X20W详情页_22
JB20D-2X20W详情页_23
JB20D-2X20W详情页_24
JB20D-2X20W详情页_25
JB20D-2X20W详情页_26

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved