ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

រ៉ូបស្ត្រី Audrey ចរប៉ាក់រ៉ូប cheongsam ផ្នែកយូរមកហើយ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

60.61 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop487947083-5356556377011468412417-40437.jpgvshop487947083-5356556377011468412416-746366.jpgvshop487947083-5356556377011468412416-486285.jpgvshop487947083-5356556377011468412416-224645.jpgvshop487947083-5356556377011468412385-742368.jpgvshop487947083-5356556377011468412385-520836.jpgvshop487947083-5356556377011468412385-10918.jpgvshop487947083-5356556377011468412384-698054.jpgvshop487947083-5356556377011468412384-416479.jpgvshop487947083-5356556377011468412369-88398.jpgvshop166920546-5356556377011468412418-404619.jpgvshop166920546-5356556377011468412418-220767.jpgvshop166920546-5356556377011468412418-47768.jpgvshop166920546-5356556377011468412417-896725.jpgvshop166920546-5356556377011468412386-917540.jpgvshop487947083-5356556377011468412417-505841.jpgvshop487947083-5356556377011468412417-339683.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved