ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

កប្បាសដៃអាវ Pinstripe ហានភ្វូស្ត្រីកន្សែងរុំសក់របស់អាវនៅរដូវក្តៅ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

30.93 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5308658927081461720835-311605.jpgvshop166920546-5308658927081461720834-990301.jpgvshop166920546-5308658927081461720834-73551.jpgvshop166920546-5308658927081461720833-916069.jpgvshop166920546-5308658927081461720833-422923.jpgvshop166920546-5308658927081461720833-205351.jpgvshop166920546-5308658927081461720840-571660.jpgvshop166920546-5308658927081461720840-184292.jpgvshop166920546-5308658927081461720839-873238.jpgvshop166920546-5308658927081461720839-480541.jpgvshop166920546-5308658927081461720839-34470.jpgvshop166920546-5308658927081461720838-248699.jpgvshop166920546-5308658927081461720837-654913.jpgvshop166920546-5308658927081461720836-766804.jpgvshop166920546-5308658927081461720836-186824.jpgvshop166920546-5308658927081461720835-543385.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved