ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ស្ត្រីជនជាតិចិនស្លៀកពាក់រ៉ូប cheongsam ភាពប្រសើរឡើងហានភ្វូទ្វេដង

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

49.68 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5356931889311468412466-584780.jpgvshop166920546-5356931889311468412466-402726.jpgvshop166920546-5356931889311468412466-152471.jpgvshop166920546-5356931889311468412465-936886.jpgvshop166920546-5356931889311468412465-752577.jpgvshop166920546-5356931889311468412465-489269.jpgvshop166920546-5356931889311468412465-223287.jpgvshop166920546-5356931889311468412464-973982.jpgvshop166920546-5356931889311468412464-834817.jpgvshop166920546-5356931889311468412464-625438.jpgvshop166920546-5356931889311468412464-430981.jpgvshop166920546-5356931889311468412464-231103.jpgsvshop487947083-5356931889311468412462-632357.jpgsvshop487947083-5356931889311468412461-765585.jpgvshop487947083-5356931889311468412463-937040.jpgvshop487947083-5356931889311468412463-648122.jpgvshop487947083-5356931889311468412463-440974.jpgvshop487947083-5356931889311468412462-952047.jpgvshop487947083-5356931889311468412462-353634.jpgvshop487947083-5356931889311468412462-108382.jpgvshop166920546-5356931889311468412466-886963.jpgvshop166920546-5356931889311468412466-707157.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved