ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

លោក Rami កម្រិតខ្ពស់ខ្លីធ្វើពីក្រណាត់ទេសឯកដៃនៅរដូវក្តៅស្ត្រីរ៉ូបផ្នែកយូរមកហើយ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

65.30 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5308394654171461720847-625254.jpgvshop166920546-5308394654171461720844-602031.jpgvshop166920546-5308394654171461720844-310396.jpgvshop166920546-5308394654171461720843-921709.jpgvshop166920546-5308394654171461720843-612106.jpgvshop166920546-5308394654171461720843-359266.jpgvshop166920546-5308394654171461720852-496685.jpgvshop166920546-5308394654171461720851-975070.jpgvshop166920546-5308394654171461720851-369152.jpgvshop166920546-5308394654171461720850-403589.jpgvshop166920546-5308394654171461720849-848146.jpgvshop166920546-5308394654171461720849-478819.jpgvshop166920546-5308394654171461720849-261116.jpgvshop166920546-5308394654171461720848-871785.jpgvshop166920546-5308394654171461720848-87613.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved