ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

របស់ស្ត្រីកប្បាសខោជើងពីរដងយឺតទទឹងខោយោគៈ culottes រលុង

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

46.55 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5295000647831460027226-769796.jpgvshop166920546-5295000647831460027226-467866.jpgvshop166920546-5295000647831460027225-942889.jpgvshop166920546-5295000647831460027225-647234.jpgvshop166920546-5295000647831460027225-421902.jpgvshop166920546-5295000647831460027225-167431.jpgvshop166920546-5295000647831460027224-783802.jpgvshop166920546-5295000647831460027224-167733.jpgvshop166920546-5295000647831460027223-959743.jpgvshop166920546-5295000647831460027223-425676.jpgvshop166920546-5295000647831460027223-234793.jpgvshop166920546-5295000647831460027222-736663.jpgvshop166920546-5295000647831460027228-56965.jpgvshop166920546-5295000647831460027227-760255.jpgvshop166920546-5295000647831460027227-383399.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved