ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

សេវាតែកប្បាសរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងារ cheongsam ផ្នែកយូរមកហើយបានកែប្រែរបស់ស្ត្រី

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
47.491-90
46.55≥91

47.49 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5371965825411471486796-218677.jpgvshop166920546-5371965825411471486795-953708.jpgvshop166920546-5371965825411471486795-434172.jpgvshop166920546-5371965825411471486795-171371.jpgvshop166920546-5371965825411471486794-764788.jpgvshop166920546-5371965825411471486793-17630.jpgvshop166920546-5371965825411471486792-681724.jpgvshop166920546-5371965825411471486791-994525.jpgvshop166920546-5371965825411471486791-610564.jpgvshop166920546-5371965825411471486796-666054.jpgvshop166920546-5371965825411471486796-666054 (1).jpgvshop166920546-5371965825411471486796-440540.jpg

,

vshop166920546-5371965825411471486796-218677.jpgvshop166920546-5371965825411471486795-953708.jpgvshop166920546-5371965825411471486795-434172.jpgvshop166920546-5371965825411471486795-171371.jpgvshop166920546-5371965825411471486794-764788.jpgvshop166920546-5371965825411471486793-17630.jpgvshop166920546-5371965825411471486792-681724.jpgvshop166920546-5371965825411471486791-994525.jpgvshop166920546-5371965825411471486791-610564.jpgvshop166920546-5371965825411471486796-666054.jpgvshop166920546-5371965825411471486796-666054 (1).jpgvshop166920546-5371965825411471486796-440540.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved