សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Zebranca Diva - Supplement for younger look and whitening

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
11.70≥1

11.70 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png

Zebranca Diva - Supplement for younger look and whitening

THAILAND TOP AWARD BRAND 2016

Net weight : 500 mg.

Contain : 30 Capsules/box

ZEBRANCA DIVA is Health & Beauty Supplement formulated for women. All ingredients is 100% herbal supplement cell regeneration properties within the body with Alpine stem cells red roses extracts and with more than 16 kinds of herbs to help your skin glow. Whitening skin looks healthier. Add a healthy, refreshing youthful acne, freckles, skin and breast firming up. Plump naturally Helps circulation period Vagina Restoring healthy uterus Lower uterine problems Discharge Solution, Solve odor vaginal hysterectomy clean restore her back again.

        RESULT APPROVAL

·        Anti-aging , Cell regeneration

·        Skin Nourishing,  Whitening and healthy

·        Reduce Acne and pigmentation

·        Breast firming up

·        Blood circulation, Normal menstruation

·        Vagina fit & firm, fresh smell

·        Treat and protection cheese or Chocolate cheese

·        Hormone improving, Menopause Treat

 

How to eat : Take 2 capsules before bed .

·        For those with internal problems Offered during the first week There may be more than normal vaginal discharge or odor, do not worry , because the body will have to drive out waste . Eliminate the residues inside the uterus to clean the body back to health. Healthy glowing skin , uterine , vaginal tightening, as the first girl .

 

blob.pngblob.png


16 kinds of Herbal Ingredients, 100% Natural Extracts as: 

blob.pngblob.png

blob.png


        Thailand FDA: 10-1-01949-1-0790

        Under standard controlled of GMPs, OHSAS 18001, ISO 9001

        Warning children and pregnant women should not eat.

 

PRODUCT OF THAILAND

blob.pngការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ