ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Kalena Premium Soap

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
10.011-9
9.1810-49
8.62≥50

10.01 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png

Kalena Premium Soap


Size : 60grams

Thailand FDA: 10-1-5935345

 

Description:

Kalena Soap : 100% Natural Sericin Soap.  Sericin extract derived from Nang Noi Thai Silk.

Secret technique from wisdom of Thai ancestors

 

Ø    Good for skin healing by using sericin gum glue

Ø    The technique leads to a new innovation of natural silk protein extraction to maintain skin moisture and protect skin from dryness.

Ø    It also acts like an antioxidant and inhibits microbe.

Ø    It also contains 16-17 types of amino acid.

Ø    Fade away wrinkles, spots, as well as pimple

Ø    Remove dirt and oil on the surface of the skin

Ø    Protect the skin from UV radiation. Contains high vitamin E which can improve the skin

Ø    Increase antioxidant levels. Brighten the skin

Ø    Increase moisture to the skin. Makes the skin look soft and smooth


blob.png


Ingredient :   

silk protein extract (Sericin)

Rice germ milk

Glycerin

 

How to use: 

 

Apply on your face with the water.  Can also use for the body.


blob.pngblob.png


PRODUCT OF THAILAND
ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved