ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Amelie Sun Challenge Spray SPF50

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
16.681-9
15.8510-99
15.02≥100

16.68 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

ការជ្រើសរើស:There is no SKU

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png

blob.pngblob.png

blob.png


The Best Nano Technology Sun Spray for Face

Breaking the experiences of pore-blockage and greasy texture sunscreen with the latest innovation of aerosol system, "'Amelie'' spray protects your face thoroughly from UV radiation. With the best absorbed NaNo Technology provides advance UVA/UVB 50++ sunscreen protection.

 

GARCINIA MANGOSTANA PEEL EXTRACT
Contains Xanthone from Mangosteen prevents acne-causing bacteria and reduces sebum accumulation. Anti-inflammatories, antimicrobials and antioxidants offer the highest quality and greatest bio-activity.

 

Benefit of Amelie Sun Challenge Sun Nano Spray :
- Easy to use. Can be explored to the sun immediately after apply the product.
- Silky Soft Touch make your face smooth and bright.
- Easy to apply over your make up.
- Can Spray Amelie Sun Challenge as often as you desire for a boost of sun protection
- Oil Control
- Hydration for all skin types.
- Gentle, non-irritating
- Prevents acne-causing bacteria.

Thailand FDA No. 10-1-5838114


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved