ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

និស្ស័យត្រូវបានគេខោខោជើងកប្បាសស្តើងទទឹង slacks ខោធ្វើដំណើរការចាំបាច់ណាស់ដែលស្ត្រីជារូបភាព

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

21.56 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5321261352321464190885-2236.jpgvshop166920546-5321261352321464190884-732163.jpgvshop166920546-5321261352321464190884-506337.jpgvshop166920546-5321261352321464190884-221176.jpgvshop166920546-5308658927081461720833-422923.jpgvshop166920546-5307832631991462170304-351816_副本.jpgvshop207430508-5315096957401463113841-363874.jpgvshop166920546-5321261352321464190890-484818.jpgvshop166920546-5321261352321464190890-339681.jpgvshop166920546-5321261352321464190890-154633.jpgvshop166920546-5321261352321464190889-951502.jpgvshop166920546-5321261352321464190889-692601.jpgvshop166920546-5321261352321464190889-549841.jpgvshop166920546-5321261352321464190889-376215.jpgvshop166920546-5321261352321464190889-139163.jpgvshop166920546-5321261352321464190888-869365.jpgvshop166920546-5321261352321464190888-629034.jpgvshop166920546-5321261352321464190888-413081.jpgvshop166920546-5321261352321464190887-887924.jpgvshop166920546-5321261352321464190887-699300.jpgvshop166920546-5321261352321464190887-405387.jpgvshop166920546-5321261352321464190887-142393.jpgvshop166920546-5321261352321464190886-788361.jpgvshop166920546-5321261352321464190886-558955.jpgvshop166920546-5321261352321464190886-186441.jpgvshop166920546-5321261352321464190885-967650.jpgvshop166920546-5321261352321464190885-729969.jpgvshop166920546-5321261352321464190885-525937.jpgvshop166920546-5321261352321464190885-296306.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved