ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

នៅរដូវក្តៅជាធម្មតាស្ត្រីដែលមានទទឹងខោខោជើងខោរលុង Bigfoot Tencel

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
47.491-99
46.55≥100

47.49 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5338007202391465569099-698607.jpgvshop166920546-5338007202391465569099-311376.jpgvshop166920546-5338007202391465569098-757688.jpgvshop166920546-5338007202391465569098-294343.jpgvshop166920546-5338007202391465569082-675356.jpgvshop166920546-5338007202391465569082-89307.jpgvshop166920546-5338007202391465569081-642941.jpgvshop166920546-5338007202391465569081-190562.jpgvshop166920546-5338007202391465569080-580235.jpgvshop166920546-5338007202391465569080-305968.jpgvshop166920546-5338007202391465569079-977938.jpgvshop166920546-5338007202391465569079-580506.jpgvshop166920546-5338007202391465569079-329463.jpgvshop166920546-5338007202391465569100-646353.jpgvshop166920546-5338007202391465569100-389636.jpgvshop166920546-5338007202391465569100-48888.jpgca341b6b844dcd537bb01dccade7492d_副本.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved