សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ឡាស៊ែរឡាស៊ែរក្តារចុចកណ្តុរព្យាករសំឡេងធុងបាសការប្រកួត F1 ប៊្លូធូសឥតខ្សែនិម្មិត

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
29.041-4
28.235-49
27.43≥50

29.04 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


品牌可贴牌型号F1上市时间2014
货源类别现货适用机型通用类型蓝牙键盘
键数66(键)接口USB是否支持即插即用支持
与电脑连接方式无线是否有多媒体功能键快捷键
有无手托防水功能不支持防水按键技术虚拟激光
背光功能支持背光是否支持人体工程学不支持材质ABS
线长0.8(米)产品尺寸12x1产品重量0.09kg(KG)
加印LOGO可以加工定制是否支持一件代发支持
最快出货时间1-3天售后服务全国联保颜色白色,全黑,银黑
加工方式贴牌加工适用送礼场合广告促销,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,周年庆典,开业典礼,员工福利,公关策划是否支持混批支持

 未标题-6

IMG_3314

IMG_3306

IMG_3305

IMG_3304

IMG_3297IMG_3257

 

下面是新包装图片,包装更替期间,如果未特别说明,将随机发货,更替完毕后将统一使用新包装。

IMG_3560

IMG_3558

 

1.产品特点

超强可便携性,体积很小。

英式QWERTY全键盘布局,快速和准确的数据输入。

同时支持USB接口和蓝牙,与移动设备的连接非常便利。

支持鼠标及手势功能。

支持按键语音播报及蓝牙音箱功能。

内置锂聚合物可充电电池方便移动和携带

兼容最新的设备Windows XP/VISTA/7/8, Windows Phone 7, IOS4/5/6、 Android 3.1 及更高版本, Mac OS X.

 

2.包装清单

激光键盘x1

USB数据线x1

用户手册x1

 

3.产品外观功能说明

 undefined

3.1指示灯状态说明示灯红色


长亮

充电中

熄灭

充电完成

指示灯蓝色

闪烁

配对状态

熄灭

已配对

指示灯黄色

闪亮一次

启动正常

注:用户使用激光蓝牙键盘,每按下一个键系统会自动发出“嘀”声。

 

4.产品连接方法  

本产品可通过蓝牙和USB连接您的设备,兼容所有支持USB HID和蓝牙HID功能的操作系统,USB HID连接即插即用,无需安装单独的驱动程序。

 

4.1通过USB连接

激光蓝牙键盘可使用本产品附带USB数据线连接主机设备,主机设备必须支持USB HID(大多数Windows设备支持USB HID)。

长按开机键打开激光蓝牙键盘。

如果LED指示灯显示红色,则表示充电中,LED红色指示灯停止,则表示充电完成,充电状态下可以正常使用本产品。

 

4.2通过蓝牙连接

兼容所有windows, IOS, Android 3.1或更高版本,Mac OS XLinux等蓝牙HID的设备:。

本产品无需安装单独的驱动程序,蓝牙设备配对连接成功后,本产品会保存配对信息,以便下次开机自动连接,如果需要和另一个设备连接,则需要先清除之前的配对信息:

长按开机键打开激光键盘;

清除现有蓝牙连接:按住并保持“FN+B”,提示音后设备被设置为配对状态。

蓝色LED会稳定闪烁,这表明该设备已准备配对。

此时其他设备可以搜索到本产品。

 

IOS系统中,进入Settings-Bluetooth

点击ON表示打开蓝牙,开始搜索蓝牙设备。

找到并点击Laser Keyboard,即可完成配对,配对成功后显示“已连接”,激光键盘指示灯蓝色LED会停止闪烁。

 Android系统下:

 Home>Main Menu>Settings>Wireless and Network>Bluetooth setting.

 点击“Laser Keyboard”开始配对,配对成功后,蓝色LED灯会停止闪烁。

 

4.3组合功能键

FN+向上/下箭头键,增加/降低激光亮度。

FN+向左/右箭头键,增加/降低音量。

FN+P,开启/关闭键盘按键音。

FN+K,开启/关闭按键语音播报功能。

FN+鼠标键,进入/退出鼠标模式。

FN+U/I,加快/减慢鼠标移动速度。

 

4.4鼠标功能使用方法

FN+鼠标功能键,投影键盘变暗,进入鼠标模式。

在投影键盘面上一根手指滑动可移动鼠标,两个手指上下滑动为鼠标滚轮,一个手指点击为鼠标左键,两个手指同时点击为鼠标右键。

再次按下FN+鼠标键,键盘变亮,退出鼠标模式,切换回键盘模式。

鼠标功能支持AndroidPCMAC系统,IOS系统需要下载安装BTC Mouse&trackpad软件。

 

4.5音箱功能

本产品支持音箱功能,设备通过蓝牙连接本产品后,设备声音可通过本产品输出。

 

4.6输入法切换

IOS系统,按下并保持“Ctrl”的同时按下空格;

AndroidWindows OS上,参照具体输入法的设置来进行.

(Android系统默认使用”Shift”+空格,不同品牌可能设置不同)

 

5.产品规格

名称

规格参数

光源

红色激光二级管

键盘布局

19MM倾斜,QWERTY键盘布局

键盘尺寸

100mm(H)*240mm(W)

键盘位置

距离发射体底部100mm

投影面

无反射,不透明的表面

名称

规格参数

识别率

350/每分钟

操作面

任何平实表面

工作环境

0 ~ 35°C / 90%RH

储存环境

-5 ~ 35°C / ~90%RH

尺寸(mm)

38mm x 75mm x 18mm

重量(g)

47g

外接电源

USB电源/ 5V 1A

电池&容量

锂聚合物可充电电池, 1000mAH(MAX) @3.7V

电池充电时间

120分钟

USB接口

USB 1.1 & 2.0, USB HID Ver. 1.0

蓝牙

V3.0 (class 2), HID Profile Ver. 1.0

频率范围

2402-2480MHz

频道

79

调制

GFSK


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ